Hoe lid worden?

passer G ponceaurood

Zelf stappen zetten…

Hoe komt men tot het lidmaatschap van een Loge?
In de eerste plaats moet worden voldaan aan twee formele voorwaarden, men moet minimaal 18 jaar zijn en van het mannelijk geslacht. Er is geen maximum-leeftijd voor kandidaten.
Men moet als belangstellende zelf de eerste stap doen om toenadering te zoeken. Men wordt in principe niet voor het lidmaatschap van een Loge gevraagd. Het kan natuurlijk wel voorkomen dat een vrijmetselaar iemand die hem geschikt lijkt, wijst op het bestaan van de Vrijmetselarij.

Dit is de formele kant van de zaak, daarnaast zijn er nog andere criteria te noemen waaraan een kandidaat-vrijmetselaar dient te voldoen. De betrokkene moet bekend staan als een goed, eerlijk en betrouwbaar mens. Dit criterium vloeit voort uit de gedachtegang dat iemand zich in de Loge in het algemeen weinig anders zal gedragen dan in de samenleving. Verder zal betrokkene blijk moeten geven een tolerante levenshouding te bezitten.

De Loge immers, en dat maakt haar juist tot een instelling van grote en vormende waarde, bestaat uit personen van uiteenlopende levens- en wereldbeschouwing. Men zal de ander de levensbeschouwing moeten laten ontwikkelen die hem goeddunkt, men zal er nooit op uit mogen zijn de ander te overtuigen van eigen gelijk in zaken die het wezen van een mens raken. Hieruit vloeit voort dat men voor zichzelf wel dogmatisch kan denken over bepaalde godsdienstige of politieke zaken. Echter, de Vrijmetselarij is niet toegankelijk voor sympathisanten of leden van extremistische organisaties.

Tenslotte moet de kandidaat, en dit is een vrij subjectief criterium, geestelijk en sociaal geschikt worden geacht voor het lidmaatschap van een Loge. Men moet de indruk hebben, meer kan het niet zijn, dat het kandidaat-lid ontvankelijk is voor de specifieke sfeer die in een Loge heerst en die onder meer het gevolg is van het werken met symbolen en ritualen. Heeft hij wat aan ons en hebben wij wat aan hem?

In het algemeen kan worden gesteld dat een vrijmetselaar bewuste behoefte heeft zelfstandig te zoeken naar waarheid.

Indien men interesse heeft kan men contact opnemen met de Logevoorlichter, deze is te bereiken via het CONTACTFORMULIER.